Frederiksoord.nl
 - Een Poort naar Frederiksoord -

 Majoor van Swietenlaan

Frederiksoord


 De Majoor van Swietenlaan dankt zijn naam aan Frederic Henri Louis van Swieten, gepensioneerd Majoor der Cavalerie te Delft. Op 1 december 1881 schrijft hij naar het bestuur van de Maatschappij van Weldadigheid, dat hij de naam van zijn overleden zoon, Gerard Adriaan, wilde verbinden aan een filantropische instelling. 

Hij was van plan zijn vermogen aan de Maatschappij te legateren. Het vermogen diende in een afzonderlijk fonds te worden ondergebracht. Zijn enig kind, Gerard Adriaan,  geboren op 1 september 1860 was op 1 augustus 1881 te 's-Gravenhage overleden.  Zijn vrouw was reeds eerder gestorven. 

Tuinbouwschool

Majoor van Swieten had de wens dat er in de koloniën van de Maatschappij een soort modelhoeve werd gebouwd. Aan deze modelboerderij kon tevens een soort ambachtschool worden verbonden voor landbouwonderwijs, timmer-, smids- en tekenonderricht. 
Als voorbeeld diende de school in het Belgische Ruysselede, in de streek tussen Brugge en Gent, waar vijfhonderd jongens werden geschoold in land- en tuinbouw of opgeleid voor een ambacht. 


Van Swieten stelde in december 1883 f. 40.000 beschikbaar voor stichting, onderhoud en exploitatie van de tuinbouwschool.  De Tuinbouwschool opende in 1884. 

Boschbouwschool

In 1888 wordt ook de Boschbouwschool geopend.   


De Provinciale Drentsche en Asser courant schrijft een uitgebreid verslag over de inwijding van de school.

In  een nabij geleden heidegebied van 30 hectare wordt de theorie in praktijk gebracht. Daarnaast  wordt het gebied als uiterst geschikt bevonden voor de praktijklessen:  "...bestaande bosschen der Maatschappij gelegenheid geven tot het grondig bestudeeren van datgene, wat noodig is om bosschen met succes te onderhouden, het hout ter juister tijd te kappen, te sorteeren en op het meest productieve wijze te exploiteeren."
Provincial Drentsche en Asser Courant - 9 juli 1885


 De scholen stonden enorm goed bekend en leerlingen kwamen uit het hele land.  Ze waren vaak in de kost bij de inwoners van Frederiksoord. De leerlingen werden in de volksmond 'tuinhazen'  genoemd. 

F.H.L van Swieten


De Tijd 03 maart1905: Majoor van Swieten


Op 28 februari 1905 overleed de beschermheer F.H.L. van Swieten.
Zijne stichting is een weldaad voor den Nederlandschen tuinbouw, want ruim 200 jonge mannen hebben geprofiteerd van die inrichting en dankzij ’t degelijke onderwijs, bekleeden ze een waardige positie in de maatschappij
nog geen oude foto beschikbaar

Van Swietenlaan -2021Bronnen:
Delpher: Provinciale Drentsche en Asser courant - 9 juli 1885 (opening Bosbouwschool)
Delpher: De Tijd - 03 maart 1905  via Delpher (overlijden van Swieten) 
Webisite : Fledderkerspel